🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy

Missie

In het snel veranderende zorglandschap en door de toenemende zorgvraag is het een uitdaging om de juiste zorg op de juiste plek te verlenen. Het is onze ambitie om in de huisartsenpraktijk kwalitatief goede zorg te blijven leveren aan onze patiënten. Door optimaal gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten van doktersassistentes, praktijkondersteuners en huisartsen bieden we deze zorg. Door gebruik te maken van modernisering en het patientenportaal houden we de zorg up-to-date en behouden we de mogelijkheid tot laagdrempelig contact.


Visie

Wij staan voor een goed bereikbare huisartsenpraktijk, waar patiënten een vaste huisarts hebben die wordt ondersteund door een hecht team, met doktersassistentes en praktijkondersteuners die opgeleid zijn om onder supervisie van de huisarts te werken. Wij staan tevens voor kwalitatief goede zorg en hebben ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Wij leveren persoonlijke en betrokken zorg vanuit een dorpse huisartsenpraktijk waar met plezier wordt gewerkt en waar goede contacten worden onderhouden met andere zorgverleners uit eerste en tweede lijn.


Privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn (20 jaar na overlijden volgens de wet) zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het landelijke LSP beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kwaliteitskeurmerk
Wij voldoen aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). We zijn blij dit kwaliteitskeurmerk voor huisartsen te mogen dragen. Dit is het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematische verbetering van de huisartsenpraktijk. Wij streven elke dag naar goede, verantwoorde zorg en tevreden patiënten. Onze praktijk zal jaarlijks opnieuw worden gecheckt, om te controleren of we nog aan alle voorwaarden voldoen en blijven werken aan verbeteringen in onze zorgverlening.